Makale · Ocak 2021

Sigma J Eng & Nat Sci 11 (1), 2020, 103-113

Araştırma Makalesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DEĞERLENDİRMELERİ VE

BİNA ENERJİSİ HESAP YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ PERFORMANS (BEP)

Kadir BILEN1, Esra URMAMEN2, Muhammed Taha TOPCU*3, Ismail SOLMAZ4

Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ERZURUM; ORCID:0000-0001-7701-8573

2

Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ERZURUM; ORCID:0000-0001-6104-3301

3

Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,, ERZURUM; ORCID:0000-0002-4820-9044

4

Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,, ERZURUM; ORCID:0000-0002-3020-4798

 

Received: 15.11.2019   Revised: 23.03.2020   Accepted: 16.05.2020

ÖZET

 

Bu çalışmada Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan bir binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumları için enerji performansları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Yalıtımlı ve yalıtımsız binanın enerji verimliliği, Bina Enerji Performans Programı (BEP-TR 2) kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca bu programdan elde edilen sonuçlar

TS-825'ten elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında binanın proje bilgileri (bina ve ısıtma geometrisi, aydınlatma, mekanik ve havalandırma sistemi bilgileri) BEP-TR Programına girilmiş ve binanın ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için net enerji miktarları belirlendi. Ayrıca gün ışığından yararlanılmayan günlerde ve gün ışığına etkisi olmayan alanlarda aydınlatma enerjisi ihtiyacı, tüketim miktarı ve karbondioksit (CO2) emisyon miktarları belirlendi. Binanın ısı kaybı ve ısı kazancı hesapları TS-825'e  göre yapılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde BEP –TR programı ile yalıtımlı binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 92 kWh / m² ve enerji sınıfı C sınıfı olarak belirlenmiştir. Ancak yalıtımsız binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 134 kWh / m² olup, enerji sınıfı E sınıfı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, bina enerji performansı (BEP-TR), enerji kimlik belgesi.

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.GİRİŞ

 

Hızlı nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği önemli kazanmaktadır. Mevcut enerjinin çoğu binalara harcanmaktadır. Özellikle önümüzdeki yıllarda fosil yakıtlarda azalma ve buna  bağlı olarak enerji sıkıntısı yaşanması bekleniyor. Bu, enerji verimliliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Enerjiyi daha verimli ve etkin kullanmak için ülkeler enerji verimliliği konusunda çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkemizde üretilen enerjinin büyük bir  kısmı binalarda tüketildiği için enerji verimliliği çalışmaları en güncel konular arasında yer almaktadır.

Avrupa Birliği standartlarına sahip Gaziantep Kabul ve Konut Merkezi Binası'nın enerji kimliği olan Binaların Enerji Performansı - Türkiye Programı (BEP) ve Enerji Kimlik Belgesi (EIC) uygulaması ile ilgili literatürde yapılan bir çalışmada, Gaziantep ilinde belirlenmiş ve binanın enerji performansı BEP programı kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda binanın mekanik, ısıtma ve geometri bilgilerinden yararlanılarak BEP-TR programı ile enerji tüketim değerleri belirlenmiş olup, yıllık enerji tüketim değerlerinin ulusal bütçeyi nasıl etkileyeceği ve enerji verimliliği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. uluslararası standartlara sahip bir bina [1].

İçinde

ayrıca bir binanın yıllık aydınlatması için tüketilen enerji oranı ve CO2 emisyon miktarları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda program kaynaklı hatalar tespit edilmiş ve bu hatalar için çözümler önerilmiştir [2]. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BEP-TR programının (BEP) yeni bir versiyonunu geliştirmiş ve 2014 yılında uygulamaya koymuştur. Bu programı kullanarak bugün daha kapsamlı ve hassas sonuçlar elde edilmektedir.[3].

IYüksek lisans tezi çalışmasında, konutlarda enerji verimliliğini artıran yöntemler ve uluslararası enerji sertifikasyon sistemleri incelenmiştir. Ayrıca BEP-TR programı incelenmiş ve kullanımı gösterilmiştir; ve BEP-TR programı sertifika sağlayan diğer sistemlerle karşılaştırılmıştır [4]. Başka bir çalışmada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dört farklı ilde aynı binanın enerji performans sınıfı ve enerji kimliği BEP-TR programı kullanılarak belirlenmiştir. Binaların enerji kimlik sınıfı, İstanbul, Ankara, Erzurum için C sınıfı; Antalya için D sınıfı. Binaların enerji performans sonuçları ile illere göre karşılaştırmalar yapıldı.[5].

Başka bir çalışmada, uluslararası enerji sertifikasyon sistemleri ve Türkiye'de  uygulanan enerji sertifikasyon sistemleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye'deki Binaların Enerji Performansı Yönergesi incelenmiş ve değerlendirilmiştir [6]. Başka bir çalışmada Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 6 farklı mahallede yer alan binaların enerji performans sınıfları BEP-TR programı ile belirlenmiş ve bu binaların enerji performans sınıflarının C sınıfı olduğu bulunmuştur. Farklı lokasyon ve topolojilere sahip binalar için enerji verimliliği açısından karşılaştırmalar yapılmıştır [7]. Mimari yerleşim yerine göre durum analizlerinin yapıldığı farklı bir çalışmada araştırmacılar, enerji verimliliğinin yerleşim yerine göre elde edilen sonuçlarla revize edilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu kapsamda enerji verimliliğinin Relux ve Carrier-HAP programlarından elde edilen sonuçlarla ve BEP-TR programından elde edilen sonuçlarla aynı olduğu vurgulandı. Farklı işletim modülleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve aydınlatma koşulları arasında karşılaştırmalar yapılarak daha kapsamlı bilgiler elde edildi. Işıklandırma değerleri Relux Module [8] kullanılarak karşılaştırıldı.

BEP-TR, dünyada olduğu gibi ülkemizde de binalarda enerji sınıfı uygulamasında kullanılan ve binalar için yapılan iyileştirmeler kapsamında daha doğru sonuçlar veren bir  program  olmuştur. EIC (Enerji Kimlik Belgesi) uygulaması ile Türkiye'deki bina enerji sınıfı doğru bir şekilde belirlenmiş ve enerji verimliliği adına önemli sonuçlar ortaya çıkarılmıştır [9].

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.MATERYAL VE YÖNTEM

 

Bu çalışmada Konya ili Selçuklu ilçesine ait örnek bir bina için BEP-TR programı ile enerji verimliliği analizi yapılmış ve enerji sınıfı belirlenmiştir. Bu bina Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 10 daireli bir bloktan oluşmaktadır. Ayrıca bodrum dahil 6 kattan oluşmaktadır ve her katta 2 daire bulunmaktadır. Bu çalışmada binanın yalıtım öncesi ve sonrası koşulları için TS-825 hesaplama yöntemi ve BEP-TR yöntemi kullanılmış ve her iki yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. BEP programına bina mekanik sistem bilgileri girilerek bina ısı kaybı ve ısı kazancı hesapları TS 825 yöntemi için yapılmış ve binalarda enerji performansı elde edilmiştir.

TS 825'e göre binanın yıllık ısıtma enerjisi hesabı aşağıdaki şekilde hesaplanır [10]

 

Qyear = ∑ Qmonth =∑(Qheat loss -ɳ.Qgain)month                                                                                                          (1)

Omonth = [H(Ti -Td)- ɳmonth(ɸi,month+ ɸ s,month].t                                                                            (2)

Buraya:

Qyear, Qmonth: Binalar için sırasıyla aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (J) Yulaf kaybı: Binanın TS 825'e göre hesaplanan ısı kaybı (W / m2)

H: Binanın birim sıcaklık farkı başına özgül ısı kaybı (W / K) ɸi, ay: Bina için aylık ortalama iç ısı kazancı (W)

ɸ s, ay: Güneşten aylık ortalama ısı kazancı (W) t: bir ayın zamanı

Binanın özgül ısı kaybı (H), iletim ve taşınım yoluyla oluşan özgül ısı kaybı (Hi) ile binanın havalandırması yoluyla oluşan özgül ısı kayıplarının (Hh) toplamına eşittir,

 

H=Hi + Hh                                                                                                                                                                        (3)

İletim ve taşınım yoluyla oluşan özgül ısı kaybı, bu yapı elemanlarından 1 ° C'lik bir sıcaklık farkı olduğunda hesaplanan ısı kaybıdır. İletim ve taşınım yoluyla özgül ısı kaybı,

 

Hi  = ∑AU + IUI                                                                                                                                                              (4)

∑AU = UD.AD+ UP.AP  +UK.AK+ 0,8 UT.AT+ 0,5 Ut.At + Ud.Ad+ 0,5.Udsıc.Adsıc                                  (5)

Buraya;

∑AU: 1 ° C sıcaklık farkında (W / K) dış duvar, pencere ve kapılar, tavan ve zemin kaplamalarından hesaplanan ısı kaybı,

U: Genel ısı transfer katsayısı (W / m2K), A: Isı transfer yüzey alanı (m2)

IUI: Yapı elemanlarının dış yüzeyinde ısı köprüsü olması durumunda 1 ° C sıcaklık farkı için ısı kaybı,

Burada kullanılan alt simgeler, D: dış duvar, P: pencere, K: kapı, T: tavan, t: zemin, dsıc: bitişik oda sıcaklığı

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.1.Binanın Yapısı

Bu çalışma kapsamında incelenen yapının genel bilgileri şu şekildedir;

 • Bina bodrum dahil toplam 6 kattan oluşmaktadır ve kat yüksekliği 3mm'dir.

 

 • Çalışmada belirtilen binanın dış cephe ve çatı yapı bileşenleri Tablo 2.1'de verilmiştir.

 

 • Yalıtım yapılan binada yalıtım amacıyla çatı tavanı için 0,1 m, dış duvarlar için 0,05 m kalınlığında taş yünü kullanılmaktadır.

Tablo 2.1. Binanın çatı ve duvar bileşen kalınlıkları

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.1.Bina Enerji Yönetimi Programı

 

TBEP-TR programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve kullanıcılar tarafından kullanılan ulusal bir bina enerji performans programıdır. Ulusal sertifikasyon programı olan BEP-TR'nin ilk versiyonu 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu BEP-TR programı, enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve / veya verimlilik hakkında bilgiler içeren bir belge şeklindedir. minimal binanın soğutma sistemleri. Aynı zamanda enerji kimlik sertifikası (EIC) düzenleyen ve Bakanlık internet adresinden kullanıcılar tarafından erişilen bir yazılım programıdır.

Ülkemizde 2008 yılında yayınlanan Binaların Enerji Performansına İlişkin Direktif kapsamında, direktifin yayınlanmasından 3 yıl sonra oluşturulan ulusal bina enerji performans yazılımının ilk programı olan BEP birçok eksiklik içermektedir. Bu eksikliklerden bazıları;

Mekanik sistemler sekmesindeki soruların kullanıcılar tarafından anlaşılması zordur. Binanın genel enerji sınıfını belirlerken; Isıtma, soğutma ve aydınlatma mekanik sistem sınıflarının ortalaması alınarak tek bir sonuç olarak verilmiştir. Sonuç olarak, ısıtma sistemindeki enerji verimsizliği, başka bir sistemin eksikliklerinin giderildiği ve sertifikanın gerçeği yansıtmadığı konusunda şüphe uyandırmıştır.

Tüm alternatif enerji kaynakları (led aydınlatma, jeotermal enerji vb.) Sistemde tanımlanmadığı için sertifikada doğruluk eksikliği vardır.

Programda CAD tabanlı bina geometrisinin programa aktarılabileceği herhangi bir yazılım parçası bulunmamaktadır.

Yalnızca benzer şekiller (U, H, L, kare, dikdörtgen, vb.) Kullanarak programa bina yapısı geometrisinin tanıtılması

Mekanik Sistemler sekmesindeki herhangi bir bilgi alışverişinin bina enerji sınıfını doğrudan etkilemesi, programının güvenilirliğini azaltmıştır.

Sistemde yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamı tanımlanmadığından özellikle A sınıfı enerji kimlik belgesi düzenlenmez. Başka bir deyişle, A Sınıfı bir binayı ve B Sınıfı bir binayı aynı şekilde tanımlar ve aralarında herhangi bir fark göstermez.

Bu programın ilk versiyonu BEP-TR 1 olarak başlatılmış ve bu eksiklikler programda giderildikten sonra BEP-TR 2 olarak güncellenmiştir. Bu çalışmada enerji verimliliği ile ilgili  bina performansları BEP-TR 2 kullanılarak incelenmiştir. programı. BEP programı, binayı ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma, kojenerasyon ve fotovoltaik sistemleri içerecek şekilde değerlendirebilir. BEP-TR-2 programı bina enerji performanslarını A, B, C, D, E, F, G gibi enerji performansı sınıflarına ayırır. En yüksek enerji performansına sahip A Sınıfı ve en düşük G Sınıfı olarak sınıflandırılır. Bina bilgileri BEP-TR programına girildikten sonra binanın enerji sınıfı belirlenir; söz konusu 

binanın enerji verimliliği açısından kabul edilebilir bir bina olması ve enerji kimlik belgesi alabilmesi için en az C sınıfı olması gerekmektedir. Bu farklı enerji sınıfları ve enerji performansları Tablo 2.2'de verilmiştir.

 

Tablo 2.2. BEP'deki enerji sınıfı endeksine göre enerji performans seviyesinin değişimi program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji performans sınıfını belirleyen enerji kimlik belgesinin düzenlenme süreci şu şekilde gerçekleştirilir: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji kimlik belgesi (EIC) uzmanı, programa girilecek yapı bilgilerini sağlar. bakanlık tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile BEP-TR programına giriş yaparak. Daha sonra internet tabanlı BEP-TR programı ile merkezi veri tabanına girilen bu bilgiler kullanılarak hesaplama yapılır ve sonuç olarak program binanın enerji performans formunu oluşturur. Bakanlık tarafından bu form onaylandıktan sonra Enerji Kimlik Belgesi (EIC) düzenlenir ve süreç sonlandırılır. Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenme süreci Şekil 2.1'de gösterilmektedir.

Şekil 2.1. Enerji kimlik belgesinin düzenlenme süreci [11, 12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 BEP işlem şemasının ekran görüntüsü (yapı modeli ve bilgi girişi) [13]

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

 

1.1.BEP-TR Programının İşlem Adımları

 

BEP-TR metodolojisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dört başlık altında çalışan bir programdır.

Bu uygulamalar aşağıdaki gibidir.

BEP-AL: Masaüstü uygulaması, veri dosyasını XML formatında oluşturur ve BEP-MY'ye iletmek için offline ve online çalışan ve Bakanlığa ait olan kısımdır.

BEP-IS: BEP'in İşletim Sistemidir.

BEP-MY: Ulusal Hesaplama Metodolojisine göre hesaplama yapan uygulamadır. BEP-ONAY: EIC'nin (Enerji Kimlik Belgesi) onay başvuru kısmıdır.

Bu uygulamalardan BEP-IS tamamen web tabanlı çalışmakta olup yetkilendirme, kullanıcı bilgileri, raporlar vb. Yönlerden Bakanlığın idari kontrol mekanizmasıdır.

BEP-BUY, son kullanıcı için geliştirilmiş, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışabilen, kullanıcı arayüzü olarak tanımlanan bilgi girişinin bir parçasıdır (Şekil 2.2).

BEP-MY, verileri kullanıcı arayüzünden hesaplama algoritmasına aktararak sonuç sağlar. Hesaplama, Bakanlık kontrolünde web tabanlı online sistemde yapılır. Hesaplama sonrası elde edilen sonuçlar ilgili binaya Enerji Kimlik Belgesi sağlamak için kullanılır. Bu uygulama aynı zamanda çevrimiçi sisteme dahildir [12].

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

 

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

 

Bu çalışmada bina enerji performansının belirlenmesi için gerekli bilgiler binanın önceki statik, mimari ve mekanik projelerinden alınmış ve hesaplamalar yapılmıştır. Binaların ısıtması ve soğutması için binanın ihtiyaç duyduğu yıllık enerji miktarı, BEP-TR (Bina Enerji Performansı) Programına, enerji performansı hesaplanan ve 10 daireli bir bloktan oluşan binanın bilgileri girilerek belirlenmiştir. bina üzerindeki gün ışığı etkileri de dikkate alınarak gün ışığının kullanılmadığı zamanlar ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerjisi ihtiyacı ve tüketim miktarı belirlenmiş ve binanın karbondioksit (CO2) emisyon miktarları hesaplandı.

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.1.Analiz

 

Bu çalışmada Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan bir binanın yalıtımlı ve yalıtımsız formu için bina enerji performans değerlendirmesi yapılmıştır. BEP-TR programından elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Çalışmada, yalıtımlı ve yalıtımsız bina için ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve karbondioksit gazı emisyon miktarları enerji verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Tablo 3.1-3.2'de sırasıyla yalıtımsız ve yalıtımsız binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olup, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemi ve karbondioksit gazı emisyon değerleri gösterilmiştir.

 

Tablo 3.1. Yalıtımsız bina için enerji kimlik belgesi sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

Sıcak su sistemleri için hesaplanan enerji sonuçları incelendiğinde her iki bina için 17 811,1 - 18 046,1 kWh / yıl arasında değerler elde edilmiştir. Sıcak su sistemleri yaklaşık olarak aynı olmuştur. Ancak toplam enerji değiştiği için sera gazı emisyon değerleri farklıdır. Böylece yalıtımsız durumda ısıtma enerjisi ihtiyacının azalması nedeniyle sera gazı emisyon değerleri de azalmıştır. Yalıtımsız ve yalıtımlı bina için TS-825'e göre elde edilen sonuçlar Tablo 3.3'te gösterilmektedir. Binanın yalıtılması durumunda dış duvardan kaybedilen ısı 955.20 W / K'den

439.69 W / K'ye, tavandan kaybedilen ısı ise 532.53 W / K'den 62.43 W / K'ye düşmüştür. Bu aynı zamanda yapı elemanlarından toplam iletim yoluyla meydana gelen ısı kaybını da değiştirdi.

Yalıtımsız bina için, bina yapısı bileşenlerinden iletim yoluyla kaybedilen toplam ısı 4 354   W / K iken, yalıtımlı bina için% 35 azalarak 2 820 W / K olmuştur.

 

Tablo 3.2. Yalıtımlı bina için enerji kimlik belgesi sonuçları

 

 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda yalıtım uygulamasının ısı kaybını azalttığını ve ısıtma enerjisi için daha az enerji kullanılacağını göstermesi açısından önemli bir durumdur. Bu bina için birim kullanım alanı başına hesaplanan toplam enerji tüketimi (Q), TS-825'teki (Q ') değeri ile karşılaştırıldığında,  hesaplanan  yıllık  ısıtma  enerjisi  ihtiyacı,  Q'dan  beri  TS-825'te  belirtilen

 

maksimum değerden daha yüksek olmuştur.

Tablo 3.1'de görüldüğü gibi yalıtılmamış bina için> Q '(120> 92,28 kW / m2). Bu nedenle bu binanın standartlara uygun olmadığı görülmüştür.

 

Tablo 3.3. İzolasyonlu ve izolasyonsuz binalar için elde edilen özgül ısı sonuçları TS-825

Yalıtılmamış bina içinde benzer bir karşılaştırma yapıldığında, Tablo 3.1'de görüldüğü gibi Q> Q '(120> 92.28 kW / m2)' den beri hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı TS-825'te belirtilen maksimum değerden daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle bu binanın standartlara uygun olmadığı görülmüştür. Yalıtımlı binada benzer bir karşılaştırma yapıldığında Tablo 3.2'de görüldüğü gibi  Q> Q '(80 <92.28 kW / m2)' den dolayı yalıtımlı bina standartlara uygun bulunmuştur çünkü yalıtımlı bina için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanmıştır. gerekli maksimum değerin altında. Not: Bu hesaplamada, toplam ısı transfer yüzey alanı, ısı transfer yüzey alanlarının toplamından hesaplanmıştır.

Tablo 3.4'te TS-825'e göre yapılan hesaplamalarda, yalıtımsız bina için her bir yapı elemanının toplam ısı transfer katsayısı (U) değerleri karşılaştırılmıştır. Bu tablodan da görülebileceği gibi, tüm toplam ısı transfer katsayıları TS-825 max referanslarından daha yüksekti. Bu, binanın enerji verimliliği açısından iyileştirilmesi gerektiğinin en büyük göstergesidir.

Burada UD: dış duvarın toplam ısı transfer katsayısı UT: tavanın toplam ısı transfer katsayısı Ut: zeminin toplam ısı transfer katsayısı, UP: pencerenin toplam ısı transfer katsayısı olarak ifade edildi. Tablo 3.5'te TS 825'e göre yapılan hesaplamalarda, yalıtımlı yapı için her yapı elemanının toplam ısı transfer katsayısı (U) değerleri karşılaştırılmıştır. Bu tablodan da görülebileceği gibi TS-825'e göre hesaplanan sonuçlar BEP programından elde edilen sonuçlarla hemen hemen birbirine yakındır.

Tablo 3.4. Yalıtımsız bina (Konya, Türkiye 3. Bölge) için toplam ısı transfer katsayısı (U) değerlerinin karşılaştırılması

Tablo 3.5. Yalıtımlı bina (Konya, Türkiye 3. Bölge) için toplam ısı transfer katsayısı (U) değerlerinin karşılaştırılması

Tablo 3.5'te görüldüğü üzere TS-825'e göre hesaplanan sonuçlar ile enerji kimlik belgesinden (BEP) elde edilen sonuçlar birbirine yakındır.

 

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

1.DEĞERLENDİRMELER VE TARTIŞMALAR

 

Bu çalışmada Konya'nın Selçuklu ilçesine ait 10 daireden oluşan bir bloktan oluşan binanın enerji performansı BEP-TR programı ile elde edilmiş ve sonuçlar ve öneriler aşağıda verilmiştir.

Bu çalışma kapsamında Konya'da bir binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumları için enerji belgesi sonuçları hesaplanmış ve karşılaştırmada sonuçların enerji belgesi sınıfını doğrudan etkilediği görülmüştür.

IÇalışmaya paralel olarak aynı binanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumlarında enerji verimliliği açısından farklı sonuçlar elde edilmiştir. Binanın yalıtım özelliği, bu sonuçların birbirinden farklı olmasında ana faktör olarak kabul edildi. Özellikle ısıtma ve soğutma değerlerinde Konya ilinin 3. Bölge'de yer aldığı ve karasal bir iklime sahip olduğu göz önüne alındığında, örnek bina için yalıtım uygulamasının enerji verimliliği sonuçlarını olumlu etkilediği gözlenmiştir [13].

 

2.SONUÇLAR

 

Konya ilinde 10 daireden oluşan bir bloktan oluşan bir bina için bina enerji performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, binanın yalıtımlı formu için enerji sınıfı "C Sınıfı" olarak belirlenirken, aynı binanın yalıtımsız formu için enerji sınıfı belirlenmiştir. "E Sınıfı" olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, yalıtımlı binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfının C Sınıfı olduğunu, yani enerji sınıflandırmasında kabul edilebilir bir bina kapsamına girdiğini ve yalıtımsız binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfının E Sınıfı olduğunu, enerji sınıflandırmasında kabul edilemez bir bina kapsamında yer almaktadır.

Binanın yalıtımlı ve yalıtılmamış durumları için enerji performansı sonuçlarında da önemli farklılıklar vardır. Bu sonuç, yalıtımın binalarda doğrudan bina enerji sınıfını nasıl değiştirdiğinin bir göstergesidir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda binanın enerji kimliği belirlenmiş ve böylece binanın enerji kimliği belirlendikten sonra binanın yalıtımının enerji tasarrufu ve enerji verimliliği açısından nasıl bir katkı sağladığı gösterilmiştir.

Binanın yalıtılmamış hali için BEP-TR 2 kullanan yapının yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayısı (U) dış duvarlarda% 152, tavanda% 550, katta% 307 ve 38 Windows üzerinde olması gereken ve TS-825'te belirtilen maksimum değerden%.

Yalıtımlı durumda, binanın BEP-TR 2 kullanılan yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayısı (U), dış duvarlarda% 12, tavanda% 17, yerde% 329 ve olması gereken ve TS-825'te belirtilen maksimum değerden daha fazla pencere. Bu değerler, belirtilen değerlere nispeten yakındır.

Binaya yalıtım yapılması durumunda, toplam ısı kaybı, yalıtımsız olana göre 4 354 W / K'den 2 850 W / K'ye düşerek% 32,2'lik bir azalma ile sonuçlanmıştır.

Enerji kimlik belgesinin belirlenmesinde yalıtımın nasıl önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ancak BEP-TR programı için binanın analiz değerlendirmesi sırasında program sonuçlarının TS-825'e ne kadar uygun olacağını ve programdan elde edilen sonuçların doğruluğunu göstermiştir.

BEP-TR programından elde edilen sonuçlar, programın ne kadar doğru tahmin ettiğinin bir göstergesi olan TS 825'ten hesaplanan sonuçlarla yaklaşık olarak benzer sonuçların elde edildiğini göstermiştir.

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

 

KAYNAKÇA

 1. Durmuş, G., and Önal, S. (2018) Assessment of Energy Performance of Buildings Constructed in Different Regions of Turkey According to European Specification. Politeknik Journal 21(3), 581-586.

 2. Internet: T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, Binalarda Enerji performans Yönetmeliği, URL:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTerti p=5, last accessed on 22.03.2020.

 1. Akdogan, K. E., Ustaoglu, D., Akoglu, K., Fil, C., Tastan, T., and Harputlugil, G. U. (2016) Development of a Software Based System to Apply Turkish Building Energy Performance Directive. MATTER, International Journal of Science and Technology 2(1), 167-182

 2. Islamoglu, A. K. K. (2017) Design Methods Affecting Energy Consumption  in Residences and Examination of Application Examples with BEP-TR Method, Master Thesis, Institute of Engineering and Science, Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Istanbul, Turkey.

 3. Yaka, I.F., Önal, S., Koçer, A. and Güngör,A., (2016) Comparison of Different Provinces in Determining Energy Performance in Buildings. Global Engineering Studies Journal 3(2), 127-135.

 4. Anbarcı, M., Giran, Ö. And Demir, İ. H., (2012) International Green Building Certification System and Building Energy Efficiency Implementation in Turkey. Engineering and Science 7, 368-383.

 5. Önal, S., (2014) Evaluations on Energy Identity Certificates of Buildings. Journal of the European Union and Technology 1(3), 100-105.

 6. Harputlugil G.U., Yilmazoglu Z. and Unlu G.; (2019), Assessing the reliability of Turkish building energy performance tool (BEPTR2) by case test, CLIMA 2019, REHVA Congress, 26-29 May 2019, Bucharest, Romania.

 7. Aydın, Ö. and Canım, D. S., (2017) Evaluation of Usability and EKB Application of Energy Performance Calculation Method (BEP-TR-1) in Buildings. Architecture and Life 2(2), 265-277.

 8. Halıcı, F., (2019) Kalorifer ve Havalandırma Tesisatı (Isı Yalıtımı ve Örnek Proje), Birsen Yayınevi, Istanbul, Turkey.

 

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler …    /   Sigma J Eng & Nat Sci 11 (1), 103-113, 2020

 

 

 1. Internet: Bep Gov.Tr, BEP-TR Binalarda Enerji Verimliliği, URL: http://www.bep.gov.tr/BEPTRWEB/Default.aspx#.Xrw8_2gzZnI, last accessed on 10.11.2019.

 2. Internet: BEP-TR Yazılım Programı 2. Versiyon Kullanım Kılavuzu, URL: https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu1007.pdf, last accessed on 24.03.2020.

 3. Urmamen,  E.,  (2019)  Energy  Efficiency  in   Turkey  and   the  World.  Master   Thesis,

Graduate School of Natural and Applied Sciences, Atatürk University, Erzurum Turkey.

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Değerlendirmeler

 

 

 

 

 

Bu yayın için tartışmalara, istatistiklere ve yazar profillerine şu adresten bakın:: https://www.researchgate.net/ publication/348161874

 

 

 

 

Bu makale enerjikimlikturkiye.com için İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir. Makale şu kaynaktan çevrilmiştir:  https://www.researchgate.net/ publication/348161874_Research_Article_EVALUATIONS_ON_THE_ENERGY_IDENTITY_CERTIF ICATE_AND_THE_USABILITY_OF_CALCULATION_METHOD_OF_BUILDING_ENERGY_PER FORMANCE_BEP

Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png
Adsız.png